O blog do dpto. de Bioloxía e Xeoloxía do CPI A Cañiza.

"Dime e esquézoo, ensíname e recórdoo, involúcrame e apréndoo" (Benjamin Franklin)

xoves, 1 de outubro de 2020

CALENDARIO DE PROBAS DE AVALIACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES


 As datas de realización das probas escritas e os exercicios dos boletíns relacionados cos contados avaliados nelas son os que se indican a continuación.


·         Primeira Avaliación:
§  Data: Martes, 4 de decembro de 2020, de 11:15 a 11:45
§  Data límite de entrega dos exercicios dos  boletíns relacionados coa proba: 26 de novembro.

·         Segunda Avaliación:
§  Data: Martes, 11 de marzo de 2021, de 11:15 a 11:45
§  Data límite de entrega dos exercicios dos  boletíns relacionados coa proba: 4 de marzo.

·         Avaliación Final:
§  Data: Martes, 13 de maio de 2021, de 11:15 a 11:45
§  Os alumnos que non superasen a materia pendente coa realización das probas da primeira e segunda avaliación, realizarán un exame final na data sinalada, que versará sobre a totalidade dos contidos correspondentes á citada materia.