O blog do dpto. de Bioloxía e Xeoloxía do CPI A Cañiza.

"Dime e esquézoo, ensíname e recórdoo, involúcrame e apréndoo" (Benjamin Franklin)

sábado, 6 de outubro de 2018

Materias pendentes

Xa están a vosa disposición, na conserxería, o bloque de fichas do primeiro trimestre.
A data límite de entrega será o 16 de novembro. 

CALENDARIO DE PROBAS DE AVALIACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES


 As datas de realización das probas escritas e os exercicios dos boletíns relacionados cos contados avaliados nelas son os que se indican a continuación.

·        Primeira Avaliación:
§         Data: Mércores, 28 de novembro de 2018, de 10:24 a 11:03
§         Data límite de entrega dos exercicios dos  boletíns relacionados coa proba: 16 de novembro.

·        Segunda Avaliación:
§         Data: Mércores, 6 de marzo de 2019, de 10:24 a 11:03
§         Data límite de entrega dos exercicios dos  boletíns relacionados coa proba: 28 de febreiro.

·        Avaliación Final:
§         Data: Mércores, 15 de maio de 2019, de 10:24 a 11:03

§         Os alumnos que non superasen a materia pendente coa realización das probas da primeira e segunda avaliación, realizarán un exame final na data sinalada, que versará sobre a totalidade dos contidos correspondentes á citada materia.

venres, 14 de setembro de 2018

NORMAS BÁSICAS NA AULA DE CIENCIAS

Para poder traballar en clase necesítase un clima adecuado que poderemos conseguir respectando unhas normas básicas:

Ø  Sé puntual. Procura estar dentro de clase cando o profesor peche a porta, xa que se non terá que anotar o teu atraso no parte. Moitos atrasos convértense en faltas non xustificadas e comunicaranse á familia e ao xefe de estudos. 
Ø  En clase utiliza unha linguaxe apropiada. Ten en conta que a clase é un lugar de traballo  e estudo, non é o parque, nin o recreo, nin unha reunión de amigos. Non se permitirán as palabrotas nin aqueles actos que pola súa natureza supoñan unha falta de respeto cara aos propios compañeiros, o profesor ou o material escolar.
Ø  Permanece sentado. Ten na mesa todo o material que se indique e garda o resto. Mantén na mesa o que haxa que tirar á papeleira e faino ao final da clase. Espera a que o profesor dea por finalizada a clase antes de recoller.  É necesario pedir permiso para abandonar o sitio, moverse polo aula ou saír dela. 
Ø  Non debes interromper as explicacións do profesor. É moi positivo que preguntes as túas dúbidas ou participes en clase, pero debes facelo no momento que corresponde, cando o profesor pregúnte ou termine a súa explicación. 
Ø  Respecta a quenda de palabra. Nunha clase con moitas persoas non se pode falar cada un cando queira. Pide a túa quenda levantando a man. 
Ø  Leva a clase o material necesario. Revisa cada día, antes de ir ao centro os materiais necesarios e tomao como costume.

CADERNO DE CLASE:

Ø No caderno tomarás apuntamentos e farás os exercicios. Tamén gardarás ou pegarás no seu lugar correspondente as fotocopias que o profesor reparta na clase. O caderno é, xa que logo, un rexistro de todo o que vas facendo en clase e os deberes de casa.

Ø        Recollerase o caderno para revisalo e avalialo en cada avaliación. Cualifícase con puntos de 1 a 10 e conta para a nota final da avaliación. Cando che corrixan o caderno presta atención ao seguinte:


·         Que non falten apuntes, exercicios, actividades nin fotocopias: debe conter todo o que se fixo en clase. Se un día faltaches a clase non esquezas  pedilo a un compañeiro.

·         Ordenado: dispón cada exercicio, actividade ou fotocopia no lugar que lle corresponde e seguindo a orde temporal, segundo vaise traballando no aula e en casa.

·         Exercicios corrixidos e traballados: todos os exercicios e actividades vanse a corrixir en clase e por iso, aínda que algún exercicio fixéchelo mal, despois hai que corrixilo e así debe aparecer no caderno, así che servirá para aprender.

·         Presentación: o caderno ten que ser bonito e agradable para traballar con el. Coida e esmérate en que estea ben presentado sen riscaduras nin follas engurradas ou rotas, etc.


·         Entregado ao seu tempo: trata de levar o caderno ao día porque pode ser revisado en clase en calquera momento. No entanto, de forma periódica, o profesor poñerá unha data de recolleita dos cadernos e debes entregalo nesa data porque fóra dese prazo no se cualificará. 


NORMAS DE SEGURIDADE NO LABORATORIO

Ø  Normas xerais

·         Non  comas ou bebas no laboratorio.
·         Non deixes nunca so­bre a mesa de traballo as túas pezas de abrigo e os obxectos persoais.
·         Non leves bufandas, panos longos nin pezas ou obxectos que dificulten a túa mobilidade.
·         Procura non andar dun lado para outro sen motivo e, sobre todo, non corras dentro do laboratorio.
·         Se tes o cabelo longo, recólleo.
·         Dispón sobre a mesa só os libros e cadernos que sexan necesarios.
·         Ten sempre as túas mans limpas e secas. Si tes algunha ferida, tápaa.
·         Non probes nin inxiras os produtos.
·         En caso de producirse un accidente, queimadura ou lesión, comunícao inmediatamente ao profesor.
·         Mantén a área de traballo limpa e ordenada.

Ø  Normas para manipular instrumentos e produtos

·         Non utilices ningunha ferramenta ou máquina sen coñecer o seu uso, funcionamento e normas de seguridade específicas.
·         Manexa con especial coidado o material fráxil, por exemplo, o vidro.
Informa ao profesor do material roto ou avariado.
·         Ao acabar a práctica, limpa e ordena o material utilizado.
·         Evita o contacto con fontes de calor. Non manipules preto delas sustancias inflamables. Para suxeitar o instrumental de vidro e retiralo do lume, utiliza pinzas de madeira. Cando quentes os tubos de ensaio coa axuda de ditas pinzas, procura darlles certa inclinación. Nunca mires directamente ao interior do tubo polo seu abertura nin dirixas esta cara a algún compañeiro.
·         Non deixes destapados os frascos nin aspires o seu contido. Moitas sustancias líquidas (alcohol, éter, cloroformo, amoníaco...) emiten vapores tóxicos.


Cumprir estas normas vai xerar un clima máis agradable de traballo en clase e será máis sinxelo alcanzar cualificacións positivas ao final do curso.

Programa de recuperación das materias pendentes


O alumnado con materias pendentes realizarán dúas probas escritas ao longo do curso.
Os  contidos esixibles coincidirán cos contidos mínimos que se reflicten na programación xeral presentada polo departamento.
Para preparar esas probas entregaranse dous boletíns de actividades, ao inicio de cada trimestre. Sobre esas actividades versarán os contidos das probas parciais. 
As tarefas poderán ser: cuestións de desenvolvemento longo ou curto, exercicios do libro de texto, identificación de debuxos, completar cadros, realización de esquemas e resumes,... Todas irán encamiñadas a facilitar ao alumnado un repaso dos contidos máis relevantes de cada unidade. O alumnado con adaptación curricular terá unhas fichas especiais adaptadas ás súas necesidades, e será avaliado segundo a súa ACS correspondente.
O docente que imparta materia no curso no que se atope o alumno/a coa disciplina suspensa encargarase de avaliar as fichas e os exames da materia pendente en coordinación co Xefe/a do departamento. O Xefe/a do departamento avaliará as fichas e os exames do resto do alumnado coa materia pendente.
Aqueles alumnos/as que teñan a materia pendente do curso anterior teñen dereito a realizar no mes de maio e de setembro unha proba final. As tarefas versarán sobre os mínimos esixibles.
Os instrumentos empregados para a avaliación dos alumnos/as e o seu peso no resultado final, serán os seguintes:
            o Proba escrita: 70 %
         o Conxunto de fichas nas que o alumno ou alumna traballará sobre os contidos de cada unidade didáctica: 30 %
A entrega de fichas será obrigatoria e levarán 0 puntos as non entregadas. As presentadas fora do período de tempo establecido polo profesor/a poderán ser motivo de anulación do seu contido. Para facer media é imprescindible obter na proba escrita unha nota mínima de 3.
Realizaranse dúas probas escritas, unha no mes de decembro e outra en marzo.
Trimestralmente informarase ao alumno e aos pais/nais ou titores (a través dos boletíns de notas) da evolución que vai presentando. 
O alumnado que non superen algunha destas avaliacións realizarán un exame final no mes de maio,  no que serán avaliados das partes non superadas. 
Se en maio non supera o curso, poderá presentarse a unha proba extraordinaria de mínimos no mes de setembro.

Criterios de cualificación


As cualificacións dos alumnos faranse tendo en conta os seguintes instrumentos de avaliación:

Instrumentos de avaliación
Valoración
Actitude na aula:
1.- Interese polo traballo. Participación activa na clase. 
20%
Traballo diario do alumno:   
1.-Entrega de traballos obrigatorios e/ou voluntarios, individuais ou en grupo, nos prazos indicados polo profesor.
2.- Preguntas efectuadas polo profesor no transcurso habitual da clase, destinadas a comprobar a correcta adquisición das competencias clave traballadas.
3.- Análise das tarefas diarias: exercicios de comprensión e expresión escrita, exercicios de análise, comentarios, elaboración de apuntamentos, esquemas, resumos, mapas conceptuais, ....
4.-Traballo e participación  no laboratorio.
5.- Caderno de aula.
Probas de avaliación:   
1.- Probas de avaliación  de contidos.
2.- Evidencias dos estándares de aprendizaxe.
80%
*      A nota da avaliación farase do seguinte xeito:
o   Calcularase o 80% da nota media aritmética das probas escritas coa seguinte salvedade, o alumnado debe acadar unha nota mínima de 3; se non fose así, non aprobaría a avaliación correspondente, aínda que a nota media lle dese aprobada.
o   O 20% restante obterase a partir do traballo diario do alumno e da actitude na aula. Deste, o 75% corresponderá as tarefas diarias e traballos obrigatorios, e o 25% a cualificación do caderno, lecturas, prácticas de laboratorio e actitude.
o   Tanto os traballo obrigatorios como os exercicios que teñan unha data de entrega, de non se presentar nese día serán cualificados cun 0.
o   Toda lectura opcional poderá incrementar a nota da avaliación un máximo de 0,5. (Ver Fomento da lectura).
o   Só se superará a avaliación cando a nota media sexa igual ou superior a 5.
*      Recuperación da avaliación:  A  actividade de recuperación consistirá nunha proba escrita, que verse sobre os mínimos da avaliación non superada. Esta proba será obrigatoria para todo o alumnado con nota da avaliación inferior a 3. Dita proba realizarase no mes de Xuño.  As avaliacións recuperadas terán unha cualificación máxima de 5 (APTO).  
*      A NOTA FINAL será a media aritmética das cualificacións das distintas avaliacións,  sempre que o alumnado acade en todas as avaliacións (unha vez feita a recuperación), nota mínima de 3 puntos; se non fose así, o alumno/a será cualificado/a cun suspenso, aínda que a nota media lle dese aprobada. Aplicarase a norma xeral de redondeo para a  súa elaboración.
*      Toda proba escrita ou traballo poderá suspenderse (cunha cualificación de 0), se hai constancia de que o/a alumno/a copiou, permitiu que outros/as copiasen o seu traballo ou proba ou participou en calquera actividade ou estratexia para mellorar os resultados mediante procedementos deshonestos. O profesor/a tamén se reserva o dereito de rexeitar unha proba que presenta unha caligrafía ilexible, quedando neste caso ó seu criterio a repetición da proba ou a realización dunha proba oral. 
*       Non se admitirá nada escrito a lapis ou en cor distinta do negro ou  azul, agás baixo indicación do profesorado. Non está permitido o uso de líquidos correctores nos exames escritos.
*      Agás alumnado exento de galego, é obrigatorio o emprego da lingua galega en todos os traballos, probas ou tarefas que presente o alumnado, polo que o/a profesor/a tamén se reserva o dereito de os rexeitar, cualificándoos nese caso cun 0.
*       A falta de corrección léxica e gramatical, de respecto as normas ortográficas ou presentación incorrecta nos escritos implicará unha redución sobre a nota. Dita redución non superará os 0,5 puntos.
*      Unha vez fixada a data dunha proba ou data límite dun traballo, previo acordo cos alumnos, non poderá cambiarse salvo caso de forza maior.