O blog do dpto. de Bioloxía e Xeoloxía do CPI A Cañiza.

"Dime e esquézoo, ensíname e recórdoo, involúcrame e apréndoo" (Benjamin Franklin)

luns, 21 de setembro de 2020

NORMAS BÁSICAS NA AULA DE CIENCIAS

Para poder traballar en clase necesítase un clima adecuado que poderemos conseguir respectando unhas normas básicas:

Ø  Sé puntual. Procura estar dentro de clase cando o profesor peche a porta, xa que se non terá que anotar o teu atraso no parte. Moitos atrasos convértense en faltas non xustificadas e comunicaranse á familia e ao xefe de estudos. 
Ø  En clase utiliza unha linguaxe apropiada. Ten en conta que a clase é un lugar de traballo  e estudo, non é o parque, nin o recreo, nin unha reunión de amigos. Non se permitirán as palabrotas nin aqueles actos que pola súa natureza supoñan unha falta de respeto cara aos propios compañeiros, o profesor ou o material escolar.
Ø  Permanece sentado. Ten na mesa todo o material que se indique e garda o resto. Mantén na mesa o que haxa que tirar á papeleira e faino ao final da clase. Espera a que o profesor dea por finalizada a clase antes de recoller.  É necesario pedir permiso para abandonar o sitio, moverse polo aula ou saír dela. 
Ø  Non debes interromper as explicacións do profesor. É moi positivo que preguntes as túas dúbidas ou participes en clase, pero debes facelo no momento que corresponde, cando o profesor pregúnte ou termine a súa explicación. 
Ø  Respecta a quenda de palabra. Nunha clase con moitas persoas non se pode falar cada un cando queira. Pide a túa quenda levantando a man. 
Ø  Leva a clase o material necesario. Revisa cada día, antes de ir ao centro os materiais necesarios e tomao como costume. Recorda que non podes compartir o material cos teus compañeiros/as.

CADERNO DE CLASE:

Ø No caderno tomarás apuntamentos e farás os exercicios. Tamén gardarás ou pegarás no seu lugar correspondente as fotocopias que o profesor reparta na clase. O caderno é, xa que logo, un rexistro de todo o que vas facendo en clase, no laboratorio e as tarefas de casa.

Ø  Como pesentar o caderno:


     Que non falten apuntes, exercicios, actividades nin fotocopias: debe conter todo o que se fixo en clase. Se un día faltaches a clase non esquezas  pedilo a un compañeiro.

 ▪   Ordenado: dispón cada exercicio, actividade ou fotocopia no lugar que lle corresponde e seguindo a orde temporal, segundo vaise traballando na aula e na casa.

    Exercicios corrixidos e traballados: todos os exercicios e actividades vanse a corrixir en clase e por iso, se algún exercicio fixéchelo mal, despois hai que corrixilo e así debe aparecer no caderno, iso servirá para aprender.

     Presentación: o caderno ten que ser bonito e agradable para traballar con el. Coida e esmérate en que estea ben presentado sen riscaduras nin follas engurradas ou rotas, etc.


    Entregado ao seu tempo: trata de levar o caderno ao día porque pode ser revisado en clase en calquera momento. 
Cumprir estas normas vai xerar un clima máis agradable de traballo en clase e será máis sinxelo alcanzar cualificacións positivas ao final do curso.

Criterios de cualificación


As cualificacións dos alumnos faranse tendo en conta os seguintes instrumentos de avaliación:

Instrumentos de avaliación
Valoración
Actitude na aula:
1.- Interese polo traballo. Participación activa na clase. 
20%
Traballo diario do alumno:   
1.-Entrega de traballos obrigatorios e/ou voluntarios, individuais ou en grupo, nos prazos indicados polo profesor.
2.- Preguntas efectuadas polo profesor no transcurso habitual da clase, destinadas a comprobar a correcta adquisición das competencias clave traballadas.
3.- Análise das tarefas diarias: exercicios de comprensión e expresión escrita, exercicios de análise, comentarios, elaboración de apuntamentos, esquemas, resumos, mapas conceptuais, ....
4.-Traballo e participación  no laboratorio.
5.- Caderno de aula.
Probas de avaliación:   
1.- Probas de avaliación  de contidos.
2.- Evidencias dos estándares de aprendizaxe.
80%

  •    A nota da avaliación farase do seguinte xeito:

o  Calcularase o 80% da nota media aritmética das probas escritas coa seguinte salvedade, o alumnado debe acadar unha nota mínima de 3 en cada proba; se non fose así, non aprobaría a avaliación correspondente, aínda que a nota media lle dese aprobada, nese caso a cualificación no boletín de notas será 4.

o   A cualificación obtida da operación aritmética indicada será redondeada a un valor enteiro inmediatamente superior, cando o valor decimal sexa maior ou igual que 0,5.

o   O 20% restante obterase a partir do traballo diario do alumno e da actitude na aula. Deste, o 75% corresponderá as tarefas diarias e traballos obrigatorios, e o 25% a actitude.

o   Tanto os traballo obrigatorios como os exercicios que teñan unha data de entrega, de non se presentar nese día serán cualificados cun 0.

o   Toda lectura opcional poderá incrementar a nota da avaliación un máximo de 0,5. (Ver Fomento da lectura).

o   Só se superará a avaliación cando a nota media sexa igual ou superior a 5.

o   O alumnado que sexa avaliado negativamente nunha das avaliacións terá dereito a unha proba de recuperación ao remate de cada avaliación. As probas deste tipo que fosen precisas faranse con posterioridade ás datas de avaliación trimestral, computando o seu resultado para o cálculo da nota da avaliación final ordinaria de xuño. A nota obtida nunha recuperación, anula e substitúe as notas das probas anteriores non superadas ás que corresponde dita recuperación. 

  • A cualificación final da materia será a media aritmética de todas as notas ordinarias ou de recuperación, efectuadas durante o curso. O resultado desta nota redondearase segundo os criterios expostos anteriormente, e será a cualificación do curso. Se a nota de avaliación final é igual ou superior a 5, a materia queda superada. En caso contrario, o alumno terá que realizar unha proba extraordinaria en setembro, na data que dispoña o centro. 
  • Exames extraordinarios de setembro: o procedemento de avaliación será unha proba escrita (cualificarase de 0 a 10 puntos), sobre os contidos mínimos non superados no proceso ordinario e a mesma para todo o alumnado. Suspenderase se non se saca como mínimo un 5. O resultado desta proba redondearase segundo os criterios expostos anteriormente, e será a cualificación do curso.
  • Toda proba escrita ou traballo poderá suspenderse (cunha cualificación de 0), se hai constancia de que o/a alumno/a copiou, permitiu que outros/as copiasen o seu traballo ou proba ou participou en calquera actividade ou estratexia para mellorar os resultados mediante procedementos deshonestos. O profesor/a tamén se reserva o dereito de rexeitar unha proba que presenta unha caligrafía ilexible, quedando neste caso ó seu criterio a repetición da proba ou a realización dunha proba oral.
  • Non se admitirá nada escrito a lapis ou en cor distinta do negro ou  azul, agás baixo indicación do profesorado. Non está permitido o uso de líquidos correctores nos exames escritos.
  •  Agás alumnado exento de galego, é obrigatorio o emprego da lingua galega en todos os traballos, probas ou tarefas que presente o alumnado, polo que o/a profesor/a tamén se reserva o dereito de os rexeitar, cualificándoos nese caso cun 0.
  • A falta de corrección léxica e gramatical, de respecto as normas ortográficas ou presentación incorrecta nos escritos implicará unha redución sobre a nota. Restarase 0,1 puntos por cada falta de ortografía, ata un máximo de 0,5 puntos.
  • Unha vez fixada a data dunha proba ou data límite dun traballo, previo acordo cos alumnos, non poderá cambiarse salvo caso de forza maior.

 


Para a avaliación do alumnado teremos en conta os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación:

1.              Producións dos alumnos/as: As actividades presentadas cualifícanse tendo en conta a súa corrección nas respostas e a súa presentación, a regularidade na entrega, a organización do material enviado, o respecto aos prazos de entrega, a presentación de actividades voluntarias, o respecto ás prórrogas para a entrega, asistencia ás sesións en liña propostas, etc.

O seu peso será do: 20%

2.              Probas obxectivas (orais ou escritas), cuestionarios, proxectos, traballos, portafolios, tarefas finais de carácter global, etc.

O seu peso é do: 80%

Observación: no caso da volta á actividade presencial compatible coas recomendacións sanitarias, realizaranse probas presenciais.


Programa de recuperación das materias pendentes


O alumnado con materias pendentes realizarán dúas probas escritas ao longo do curso.

Os contidos esixibles coincidirán cos contidos mínimos que se reflectiron na adaptación da programación didáctica presentada polo departamento para o curso 2019-2020 e que figura na páxina web do centro.

Para preparar esas probas o alumno/a deberá realizar as actividades recollidas nos boletíns de actividades relacionadas coa materia, que poderá adquirir na conserxería do centro. Para a realización destas actividades, o alumno/a poderá aclarar as dúbidas que se lle expoñan ao profesor desta materia e utilizar os libros dispoñibles no departamento ou na biblioteca. Sobre esas actividades versarán os contidos das probas parciais. 

As tarefas poderán ser: cuestións de desenvolvemento longo ou curto, exercicios do libro de texto, identificación de debuxos, completar cadros, realización de esquemas e resumes,... Todas irán encamiñadas a facilitar ao alumnado un repaso dos contidos máis relevantes de cada unidade. O alumnado con adaptación curricular terá unhas fichas especiais adaptadas ás súas necesidades, e será avaliado segundo a súa ACS correspondente.

Os instrumentos empregados para a avaliación dos alumnos/as e o seu peso no resultado final, serán os seguintes:

  • Proba escrita: 70 %
  • Conxunto de fichas nas que o alumno/a traballará sobre os contidos de cada unidade didáctica: 30 %

A entrega de fichas será obrigatoria e levarán 0 puntos as non entregadas. As presentadas fora do período de tempo establecido polo profesor/a poderán ser motivo de anulación do seu contido. Para facer media é imprescindible obter na proba escrita unha nota mínima de 3.

As probas realizaranse antes da 1º e 2º avaliación respectivamente. Trimestralmente informarase ao alumno e aos pais/nais ou titores (a través dos boletíns de notas) da evolución que vai presentando. 

O alumnado que non superen algunha destas avaliacións realizarán unha proba final no mes de maio,  no que serán avaliados das partes non superadas. 

Se en maio non supera o curso, poderá presentarse a unha proba extraordinaria de mínimos no mes de setembro.