O blog do dpto. de Bioloxía e Xeoloxía do CPI A Cañiza.

"Dime e esquézoo, ensíname e recórdoo, involúcrame e apréndoo" (Benjamin Franklin)

luns, 21 de setembro de 2020

Criterios de cualificación


As cualificacións dos alumnos faranse tendo en conta os seguintes instrumentos de avaliación:

Instrumentos de avaliación
Valoración
Actitude na aula:
1.- Interese polo traballo. Participación activa na clase. 
20%
Traballo diario do alumno:   
1.-Entrega de traballos obrigatorios e/ou voluntarios, individuais ou en grupo, nos prazos indicados polo profesor.
2.- Preguntas efectuadas polo profesor no transcurso habitual da clase, destinadas a comprobar a correcta adquisición das competencias clave traballadas.
3.- Análise das tarefas diarias: exercicios de comprensión e expresión escrita, exercicios de análise, comentarios, elaboración de apuntamentos, esquemas, resumos, mapas conceptuais, ....
4.-Traballo e participación  no laboratorio.
5.- Caderno de aula.
Probas de avaliación:   
1.- Probas de avaliación  de contidos.
2.- Evidencias dos estándares de aprendizaxe.
80%

  •    A nota da avaliación farase do seguinte xeito:

o  Calcularase o 80% da nota media aritmética das probas escritas coa seguinte salvedade, o alumnado debe acadar unha nota mínima de 3 en cada proba; se non fose así, non aprobaría a avaliación correspondente, aínda que a nota media lle dese aprobada, nese caso a cualificación no boletín de notas será 4.

o   A cualificación obtida da operación aritmética indicada será redondeada a un valor enteiro inmediatamente superior, cando o valor decimal sexa maior ou igual que 0,5.

o   O 20% restante obterase a partir do traballo diario do alumno e da actitude na aula. Deste, o 75% corresponderá as tarefas diarias e traballos obrigatorios, e o 25% a actitude.

o   Tanto os traballo obrigatorios como os exercicios que teñan unha data de entrega, de non se presentar nese día serán cualificados cun 0.

o   Toda lectura opcional poderá incrementar a nota da avaliación un máximo de 0,5. (Ver Fomento da lectura).

o   Só se superará a avaliación cando a nota media sexa igual ou superior a 5.

o   O alumnado que sexa avaliado negativamente nunha das avaliacións terá dereito a unha proba de recuperación ao remate de cada avaliación. As probas deste tipo que fosen precisas faranse con posterioridade ás datas de avaliación trimestral, computando o seu resultado para o cálculo da nota da avaliación final ordinaria de xuño. A nota obtida nunha recuperación, anula e substitúe as notas das probas anteriores non superadas ás que corresponde dita recuperación. 

  • A cualificación final da materia será a media aritmética de todas as notas ordinarias ou de recuperación, efectuadas durante o curso. O resultado desta nota redondearase segundo os criterios expostos anteriormente, e será a cualificación do curso. Se a nota de avaliación final é igual ou superior a 5, a materia queda superada. En caso contrario, o alumno terá que realizar unha proba extraordinaria en setembro, na data que dispoña o centro. 
  • Exames extraordinarios de setembro: o procedemento de avaliación será unha proba escrita (cualificarase de 0 a 10 puntos), sobre os contidos mínimos non superados no proceso ordinario e a mesma para todo o alumnado. Suspenderase se non se saca como mínimo un 5. O resultado desta proba redondearase segundo os criterios expostos anteriormente, e será a cualificación do curso.
  • Toda proba escrita ou traballo poderá suspenderse (cunha cualificación de 0), se hai constancia de que o/a alumno/a copiou, permitiu que outros/as copiasen o seu traballo ou proba ou participou en calquera actividade ou estratexia para mellorar os resultados mediante procedementos deshonestos. O profesor/a tamén se reserva o dereito de rexeitar unha proba que presenta unha caligrafía ilexible, quedando neste caso ó seu criterio a repetición da proba ou a realización dunha proba oral.
  • Non se admitirá nada escrito a lapis ou en cor distinta do negro ou  azul, agás baixo indicación do profesorado. Non está permitido o uso de líquidos correctores nos exames escritos.
  •  Agás alumnado exento de galego, é obrigatorio o emprego da lingua galega en todos os traballos, probas ou tarefas que presente o alumnado, polo que o/a profesor/a tamén se reserva o dereito de os rexeitar, cualificándoos nese caso cun 0.
  • A falta de corrección léxica e gramatical, de respecto as normas ortográficas ou presentación incorrecta nos escritos implicará unha redución sobre a nota. Restarase 0,1 puntos por cada falta de ortografía, ata un máximo de 0,5 puntos.
  • Unha vez fixada a data dunha proba ou data límite dun traballo, previo acordo cos alumnos, non poderá cambiarse salvo caso de forza maior.

 


Para a avaliación do alumnado teremos en conta os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación:

1.              Producións dos alumnos/as: As actividades presentadas cualifícanse tendo en conta a súa corrección nas respostas e a súa presentación, a regularidade na entrega, a organización do material enviado, o respecto aos prazos de entrega, a presentación de actividades voluntarias, o respecto ás prórrogas para a entrega, asistencia ás sesións en liña propostas, etc.

O seu peso será do: 20%

2.              Probas obxectivas (orais ou escritas), cuestionarios, proxectos, traballos, portafolios, tarefas finais de carácter global, etc.

O seu peso é do: 80%

Observación: no caso da volta á actividade presencial compatible coas recomendacións sanitarias, realizaranse probas presenciais.


Ningún comentario:

Publicar un comentario